Ustroj

OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ

Glavna 70

31416 Levanjska Varoš

Telefon: 031/864-010

Fax: 031/864-010

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak : 07,00 do 15,00 sati

RAD SA STRANKAMA : 07,00 - 15,00 sati

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Slavko Tidlačka

Telefon: 031/864-010

Mobitel: 098/294-262

Izvršno tijelo Općine Levanjska Varoš je općinski načelnik koji:

 • zastupa Općinu,
 • obavlja izvršne poslove u Općini,
 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • predlaže Općinskome vijeću donošenje proračuna,
 • daje mišljenje na prijedloge općih akata drugih ovlaštenih predlagatelja,
 • daje punomoći za zastupanje Općine u pojedinim stvarima,
 • usmjerava djelovanje jedinstvenog upravnog odjela i nadzire njegov rad,
 • upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine u skladu sa zakonom i ovim statutom,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina, pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnik DARKO ŠARIĆ, mag.oec.

Administrativni referent Valentina Zaklanović

Telefon: 031/864-010

Mobitel: 099/257-4040

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga i poslova jedinice lokalne samouprave Općine Levanjska Varoš ustrojen je Jedinstveni upravni odjel. Na području Općine Levanjska Varoš nije osnovano više upravnih tijela, već sve poslove obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Levanjska Varoš.

 

Jedinstveni upravni odjel u okviru prava  i dužnosti Općine:

 • izvršava zakone i druge propise, odluke i druge opće akte Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • prati stanje u upravnim područjima i rješava u upravnim stvarima,
 • provodi nadzor, poduzima mjere na koje je zakonom ili drugim propisom ovlašten,
 • priprema odluke i druge opće akte te obavlja i druge poslove.

Jedinstveni upravni odjel dužan je omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje prigovora i pritužbi na svoj rad, kao i na nepravilan odnos službenika i namještenika kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEVANJSKA VAROŠ

 • PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA - KRISTIAN NIKOLIĆ, mag.prim.educ.
 • POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA - MILAN ČUŠIĆ

Telefon: 031/864-010

 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine.

Općinsko vijeće donosi:

 1. Statut Općine
 2. Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
 3. odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
 4. donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna te razmatra izvješće o izvršavanju proračuna,
 5. donosi odluku o privremenom financiranju,
 6. utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba,
 7. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine  čija ukupna vrijednost prelazi 0,5 %  iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnine i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1 000 000 kuna,
 8. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 9. osniva i bira predsjednike i  članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 10. imenuje i razrješava osobe ako je to određeno zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,
 11. uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstveno upravnog odjela,
 12. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih,društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
 13. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 14. odlučuje o davanju koncesija,
 15. odlučuje o stjecanju,  prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije riješeno,
 16. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 17. donosi odluku o raspisivanju referenduma
 18. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine
 19. utvrđuje područja mjesnih odbora
 20. odlučuje o proglašenju počasnog građanina Općine
 21. donosi odluku o općinskim porezima, prirezima naknadama i pristojbama
 22. donosi pojedinačne akte  i dr. akte u skladu sa Zakonom i ovim Statutom
 23. odluku o promjeni granica Općine
 24. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEVANJSKA VAROŠ

MANDAT 2021. - 2025.

 • PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA - SINIŠA ZARIĆ
 • POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA - MILAN ČUŠIĆ
 1. MARTINA MAJSTOROVIĆ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - nositelj liste SLAVKO TIDLAČKA
 2. HELENA BULJEVIĆ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - nositelj liste SLAVKO TIDLAČKA
 3. MIRELA TIDLAČKA HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - nositelj liste SLAVKO TIDLAČKA
 4. SINIŠA ZARIĆ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - nositelj liste SLAVKO TIDLAČKA
 5. NORBERT MIRKOVIĆ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - nositelj liste SLAVKO TIDLAČKA
 6. MILAN ČUŠIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, SNAGA SLAVONIJE I BARANJE – Snaga SiB – nositelj liste MILAN ČUŠIĆ
 7. TIHANA RAGUŽ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, SNAGA SLAVONIJE I BARANJE – Snaga SiB – nositelj liste MILAN ČUŠIĆ
 8. MATO FOGADIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, SNAGA SLAVONIJE I BARANJE – Snaga SiB – nositelj liste MILAN ČUŠIĆ
 9. MATIJA NIKOLIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, SNAGA SLAVONIJE I BARANJE – Snaga SiB – nositelj liste MILAN ČUŠIĆ

 

Tablica - podaci o udjelima članova Općinskog vijeća u poslovnim subjektima

Podaci o udjelima članova Općinskog vijeća

KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA

Javite nam se

Općina Levanjska Varoš

Glavna 70

31 416 Levanjska Varoš

Telefon/faks: 031/864-010

E-mail: opcina.levanjska.varos@gmail.com

Služba za informiranje

 Trebate informacije? Ukoliko trebate informacije koje ne možete pronaći na stranicama, javite se službeniku za informiranje: Valentina Zaklanović na 031 / 864 - 010 ili na e-mail.

Služba za informiranje

Servisne informacije

Poštanski ured - tel.: 031/253-850

Ambulanta opće prakse - tel.: 031/864-009

Veterinarska ambulanta - tel.: 031/864-007

Osnovna škola - tel.: 031/864-369

Predškola - tel.: 031/ 810 - 740

Hrvatske šume - tel.: 031/ 864-008

Komunalno poduzeće Maslačak Levanjska Varoš - tel.: 031/599-879

Vrijeme

+5
°
C
H: +
L: +
Levanjska Varos
Monday, 03 April
See 7-Day Forecast
Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+ + + +11° +10° +
+ + + + + +
Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) za pružanje boljeg korisničkog iskustva.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Više informacija o kolačićima možete potražiti klikom na "Više o kolačićima".